Křesťanské hodnoty
 • křesťanské hodnoty (děti získají pozitivní zkušenost s Bohem, ne karikaturou Boha, dobro, úcta k sobě, k druhým, k prostředí, v němž žiji, láska k lidem a vzájemná důvěra…)
Bez rozdílu vyznání
 • pro děti všech rodičů bez rozdílu vyznání; rodič při přihlášení podepisuje souhlas se Školním vzdělávacím programem MŠ s křesťanským zaměřením
Radost ze života
 • bezprostřední přijetí dítěte a radost ze života v přítomnosti (nejdůležitější pro předškolní děti); můžeme si dovolit prorodinné vazby díky malé MŠ, svět je pro dítě dobré místo pro život – pocit bezpečí a jistoty v MŠ
Pozitivní vidění sebe samého
 • pozitivní vidění sebe samého
Všestranný rozvoj
 • mnoho podnětů k všestrannému rozvoji (radostné prožitky, kamarádství, pomoc dávat i přijímat, přátelství, dovednosti, vědomosti a návyky jako předpoklad k dalšímu vzdělávání i k praktickému životu a mezilidskému soužití, rozvíjení jedinečné osobnosti – samostatnost, vlastní názor, odvaha, zodpovědnost…)
Individuální přístup
 • snaha o bezpodmínečné přijímání a individuální přístup ke každému dítěti bez rozdílů (přirozená šetrnost, jednoduchost, neagresivní zařízení
Slavení svátků
 • způsob slavení svátků, církevních slavností (ale také narozenin dětí)
Speciální pedagogika
 • i pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a se znevýhodněním (zdravotním, sociálním)
Pedagogika podle Franze Ketta
 • pedagogové jsou si vědomi svého poslání (x zaměstnání; jsou tu bezvýhradně pro děti, pro vytváření kolektivu, kde má své místo každé dítě – etika pro MŠ s prvky pedagogiky Franze Ketta)
Spolupráce s rodinou
 • úzká spolupráce s rodinou, doplnění a snaha o vzájemný soulad ve výchovném úsilí, nabídka akcí pro děti s prarodiči
Účast rodiče na programu dítěte
 • rodič si může volit část programu docházky dítěte podle rozšířené nabídky – logopedie pro předškoláky, pohybová výchova, zdravotní cvičení, cizí jazyk, matematika, hudební výchova, němčina, tvořivé činnosti (keramika) – zázemí pro tyto činnosti v multifunkční místnosti, nadstandardní služby MŠ nabízené rodičům (konkrétně – lyžařský kurs, bruslení, cyklistika, plavání, modelaření, pěstování vlastní zeleniny na zahradě, interaktivní tabule – projekty pro děti)
Duchovní setkávání
 • možnost duchovního doprovázení (setkávání s knězem, řeholnicí)
Share This