Liturgický rok

;

Úvod

V dnešní době, ve které se nedokážeme zastavit a podívat se do očí druhému, klademe velký důraz na společné slavení. Křesťanské kořeny naší civilizace k tomu nabízejí řadu příležitostí. S dětmi prožíváme nejen občanský rok, ale i ten církevní.

Cílem etické výchovy v mateřské škole je pozitivní ovlivňování postojů a chování dítěte směřovaného k vytváření hodnotového systému a jeho zvnitřnění. Etická výchova nepředkládá systém formálních pravidel. Je sestavena na prožitku, který vede k formulaci postojů a ujasnění hodnot. Klíčovým termínem a cílem etické výchovy je „prosociálnost“.

K základnímu založení člověka patří nejen láska k sobě, ale i láska k druhým, nejen snaha udělat něco pro sebe, ale i snaha udělat něco dobrého pro jiné. Tato schopnost je založena na jedné z nejpozoruhodnějších možností člověka, na schopnosti ztotožnit se s druhým, prožívat radosti a bolesti druhého jedince jako své vlastní.

;

ZÁŘÍ

Svatý Václav

V tomto měsíci společně oslavíme naše první setkání. Seznámíme se a dostaneme požehnání na celý školní rok. Patronem tohoto měsíce je svatý Václav (život, služba, ctnosti jako statečnost, vytrvalost…).

Během tohoto měsíce a po celý rok vedeme děti k prosociálnímu chování, tj. k zájmu o druhého: oslava narozenin, svátků, pomoc v běžných situacích, pochvala, úsměv…

;

LISTOPAD

Slavnost všech svatých

Stejně jako všichni svatí se za nás přimlouvají a pomáhají nám a jsou našimi vzory, neboť vycházejí z různých situací a mají rozličné osudy, tak i děti učíme přijímat různost a odlišnost toho druhého. Učíme děti chválit, obdivovat a povzbudit.

;

PROSINEC

Advent – Vánoce, sv. Don Bosko

Učíme se těšit se a očekávat. Protože bez řádné příprava není řádné slavení. Společně s dětmi prožíváme přípravu na Vánoce – narození Ježíše Krista.

V tomto období se snažíme „ty“ obdarovat a překvapit. Motivujeme děti k posunu „je lepší dávat, než brát“ (přiměřeně věku), hledáme, čím bychom udělali druhému radost. Koncem měsíce si připomeneme život Dona Boska – patrona dětí, mládeže a vychovatelů.

;

LEDEN

Vánoce, Slavnost Tří králové,

Začátek kalendářního roku věnujeme ještě pohledu na Vánoce a oslavujeme společenství rodiny (taktně vůči situaci dětí). My jsme byli obdarováni, proto vedeme děti k obdarování druhých a poukazujeme na slavnost Tři králů a s tím spojenou Tříkrálovou sbírkou.

;

ÚNOR – BŘEZEN

Masopust – Půst – příprava na Velikonoce

Úterý před popeleční středou slavíme společně s rodiči a sourozenci dětí masopust. Oslavami bylo ukončeno liturgické mezidobí a nastává příprava na Velikonoce. Vstupujeme do ní Popeleční středou. Celé postní období se také věnujeme patrociniu jednotlivých dětí. Ukazujeme na krásu patronů – nositelů jejich jmen a jejich jedinečnosti. Vedeme tím dítě k pozitivnímu hodnocení sebe i druhých.

;

BŘEZEN – DUBEN

Svatý týden – Velikonoce

Přiměřenou formou osvětlujeme křesťanský smysl těchto svátků.

Děti nadále podporujeme a vedeme k prosociálnímu chování, chování, které podporuje dialog, nezištnou spolupráci ve skupině, vede k přesahu mimo hranice kolektivu, ke komplexní prosociálnosti. Cílem je nejen základní orientace v mravních hodnotách, ale i vytvoření zvnitřnění vlastního hodnotového systému dítěte, který se stává posilou a základem zralé osobnosti s vnitřním vztažným systémem; osobnosti, která dokáže realizovat poznané dobro bez nároku na odměnu a ocenění ostatních, pouze na základě vlastního uspokojení z naplnění svých vnitřních hodnot a požadavků.

;

KVĚTEN

Velikonoce – Svátek práce

Pokračujeme ve slavení Velikonoc.

  1. 5. svátek práce; tento měsíc si představujeme důležitost povolání rodičů dětí. Děti zjišťují, jaké povolání vykonávají jejich rodiče, a prezentujeme důležitost daného povolání pro společnost. Vedeme děti, aby viděly důležitost spolupráce, zdravou závislost na druhém a motivujeme je ke společným projektům.
;

ČERVEN

Biblické postavy – Těšíme se na prázdniny

V tomto měsíci se zaměříme na biblické postavy Starého a Nového zákona. Na jejich hlavních ctnostech budeme stavět při rozhovorech, hrách, soutěžích a jiné činnosti (David – statečnost, umění, pokora; Samson – síla, odhodlání; Noe – důvěra, vytrvalost; Abrahám – víra…).

Druhou část tohoto měsíce zaměříme na etickou přípravu na prázdniny.

Prohlubujeme znalosti a získané návyky, které si děti osvojovaly po celý školní rok: pozdravení, úsměv, zrakový kontakt, pochvala, dělení se, omluva, spolupráce…).

Share This