Rozvoj dítěte 5 – 6 roků

;

Pozornost

 • Vydržet řešit úlohy 20 minut.
 • Udržet v zorném poli 10 předmětů.
 • Nalézt min. 6 rozdílů mezi předměty.
 • Přesně zkopírovat vzor, pohyb.
 • Hrát hry na pozornost a rychlost.
 • Tlesknout, když  uslyší podst. jméno, např. hračka, …
 • Vybírat slova, která končí/začínají/ hláskou A, …
;

Myšlení

 • Řešit logické úlohy – Když stojí kačena na jedné noze, váží dvě kila. Kolik váží, když si stoupne na obě nohy?
 • Určovat posloupnost událostí.
 • Doplnit věty: Je-li stůl vyšší než židle, je židle… Je-li dva více než nula, je nula…
 • Najít ve skupině slov nehodící se. Jan, Filip, Petr, Ondřej, Ivana, Novotný, …
 • Vyhledat a objasnit nesmysl na obrázku.
 • Umět pojmenovat rozdíly mezi předměty a jevy.
 • Objasnit, který předmět se nehodí a proč.
;

Paměť

 • Zapamatovat si deset obrázků.
 • Nazpaměť odříkat verše, básničky, pohádky, vyprávět děj, obsah, zážitky, …
 • Přesně zopakovat čtyři věty.
 • Zapamatovat a zopakovat souvětí po jednom poslechu.
 • Zapamatovat si jazykolamy a rébusy.
;

Jemná motorika

 • Složit z kostek podle vzoru daný tvar, popř. z lega, dřevěné stavebnice, …
 • Složit z papíru lodičku, umět rýžkovat.
 • Vystřihnout i složité obrázky.
 • Vytvořit kresbu v různých formátech, aby byl zaplněn celý papír (v řádku, sloupci, širokém pruhu, …).
 • Kreslit předměty po papíře dle předlohy i podle fantasie.
 • Zvládnout správně držet tužku, štětec, regulovat tlak na papír, měnit směr tahu.
 • Vyšrafovat obrazce, neporušovat obrysy, umět vybarvit pečlivě i složité obrázky.
 • Malovat podle čtverečků, předkreslených řádků a nepřetahovat.
;

Logické myšlení

 • Znát číslice do 10 + znaky +,-, =. Umět vyjmenovat číselnou řadu.
 • Řešit a tvořit  úlohy se sčítáním a odčítáním.
 • Používat aritmetické znaky.
 • Rozdělovat geometrické tvary na dva, čtyři stejné díly. Kruh, čtverec, obdélník, …
 • Znát měsíce, vědět jak se nazývá momentální  měsíc, týden, znát pořadí dnů v týdnu.
 • Umět vyjmenovat vzestupně i sestupně čísla první desítky.
 • Umět číslo první desítky přičíst a odečíst o jedničku.
;

Rozvoj řeči

 • Umět správně a rychle vytvářet slovní spojení miska ze dřeva – dřevěná miska.
 • Vysvětlit význam přísloví – Bez práce nejsou koláče…
 • Vytvářet souvětí z určených slov, obrázků, na dohodnuté téma, …
 • Popsat pohádku podle obrázků, popsat děj, vyprávět příběhy ze života, …
 • Zřetelně recitovat verše, odlišit intonaci, umět vyjádřit pocity – radost, smutek, bolest .,..
;

Komunikační a sociální prostředí

 • Znát svoji adresu, zemi, hlavní město, popř. vlajku ČR ,…
 • Znát své jméno a příjmení, znát členy své rodiny, příjmení svých rodičů,…
 • Znát název planety, na níž žijeme.
 • Umět popsat základní lidská povolání, čím se zabývá, jaký přináší užitek.
 • Umět vyjmenovat roční období, části dne ve správném pořadí.
 • Znát jarní, letní, podzimní a zimní měsíce.
 • Poznat keř, strom, bylinu.
 • Umět pojmenovat přírodní jevy (zatmění, bouřky, zemětřesení, …)
 • Odlišit luční květiny od zahradních.
 • Rozlišovat zvířata – masožravce, všežravce, býložravce,… ptáci stěhovaví (Které můžeme vidět v zimě?).
;

Pohybová aktivita

 • Lezení ve vzporu dřepmo s obměnami – vpřed, vzad, stranou, po třech – na zemi, zvýšené ploše, …
 • Běh, chůze přes překážky i mezi nimi.
 • Lezení po lavičce soupaž na zádech i břichu, samostatně přelézat, podlézat různé překážky.
 • Správný úchop rukou při lezení a výstupu na nářadí.
 • Chůze s orientací v prostoru, s překračováním překážek i na nářadí.
 • Chůze ve dvojici,… sportovní, taneční chůze.
 • Skok do výšky, do dálky i z vyšší roviny.
 • Skoky a poskoky na jedné noze.
 • Poskoky a skoky v rytmu a koordinovaně.
 • Dítě ovládá a reaguje na základní názvosloví (vzpor, dřep, stoj, ležmo, upažit).
 • Základy akrobacie – kotoul, čertík, …
 • Zpevňovací a posilovací cviky.
;

Základy čtení

 • Sestavovat věty ze čtyř slov.
 • Dělit věty na slova, slova na slabiky, …
 • Poznat jednoslabičné a dvouslabičné slovo.
 • Vizuálně rozlišit souhlásky a samohlásky.
 • Vyslovovat měkké a tvrdé hlásky.
 • Zkoušet poznat podle přízvuku, zda je věta oznamovací, rozkazovací, tázací, přací.
Share This