Rozvoj dítěte ve věku 3 – 4 roky

;

Pozornost

 • Soustředit se minimálně 5 – 7 min.
 • Ze stavebnice složit podle jednoduchého vzoru stavbu.
 • Bez cizí pomoci najít shodné obrázky.
 • Udržet v paměti 4 – 5 předmětů.
 • Složit obrázek rozříznutý na 5 dílů.
 • Samostatně pojmenovat obrázky a shodné prvky.
 • Najít u dvou předmětů shodné a rozdílné znaky.
 • Zatleskat, popř. jinak reagovat, když uslyší určité slovo v řadě slov.
 • Opakovat po dospělém určité pohyby (upažit, zapažit, vzpažit, stoj spatný, zatleskat…)
;

Myšlení

 • Skládat pyramidy, krychle (min. 7 předmětů) ve správném pořadí.  Skládat různé mističky, vkládat tvary.
 • Pojmenovat slova nadřazená – např. zvíře  (pes, kočka, liška..)
 • Ve skupině ukázat předmět, který do ní nepatří a pojmenovat proč.
 • Najít druhý pár.
 • Odpovídat na otázky. (Kolik má člověk, zvíře nohou? K čemu slouží dveře, klika? Proč mají domy okna?)
 • Najít slova opačného významu (tma – světlo, úzký – dlouhý).
 • Vyřešit jednoduché logické úkoly.
 • Hledat nesmysly, vysvětlit, proč jsou špatně.
;

Paměť

 • Podle poslechu zopakovat několik slabik ve správném pořadí.
 • Určit předmět, který z dané skupiny zmizel.
 • Převyprávět pohádku.
 • Zapamatovat si obrázek s dějem.
 • Vybavit si události, které zažilo.
 • Naučit se nazpaměť několik říkanek, básniček, písniček.
 • Po poslechu zopakovat čísla v daném pořadí.
 • Zopakovat pět slov v řadě po sobě správně jdoucích.
 • Určit, který předmět zmizel.
 • Splnit zadání 3 – 4 úkolů. Jdi do kuchyně, sedni na židli, vezmi hrnek, přines ho.
;

Jemná motorika

 • Ukazovat pomocí jednoho prstu.
 • Navlékat velké korály na provázek.
 • Zapínat zipy, knoflíky, háčky.
 • Roztočit káču.
 • Nakreslit horizontální a vertikální (popř. šikmé) čáry dle vzoru.
 • Nakreslit čáru středem proužku, nekolísat.
 • Přesně vybarvovat větší obrázky bez překreslení.
 • Propojovat tečky obrázku bez zvednutí tužky z papíru.
 • Dělat z prstů kroužky. Střídavě palec s dalšími prsty.
 • Uvázat uzel.
;

Logické myšlení

 • Ukazovat předměty nahoře, dole.
 • Ukazovat předměty vlevo a vpravo.
 • Rozumět významu nahoře, dole, zleva, zprava, vlevo, vpravo.
 • Poznat a jmenovat matematické obrazce – čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník, ovál.
 • Rozlišovat pravou a levou ruku.
 • Najít na nábytku, kuchyni několik stejných předmětů (tvarem) a několik odlišných.
 • Ukázat předmět, který je ve třídě jeden a který je ve třídě vícekrát.
 • Ukazovat předměty, které jsou podobné kruhu, čtverci…
 • Ukázat, co je ode mne vlevo, vpravo.
 • Srovnávat skupiny předmětů – délka, šířka, výška. Slovně vysvětlit, který předmět je silnější a proč. Srovnávat protiklady.
;

Rozvoj řeči

 • Znát pohyb zvířat a popsat ho. Kočka mňouká, prase chrochtá…
 • Znát pohyb zvířat, had se plazí, zajíc skáče, člověk chodí…
 • Popsat obrázek, pohádku třemi nebo čtyřmi větami.
 • Správně vyslovovat samohlásky a souhlásky, mimo sykavek a r, ř.
 • Správně skloňovat a časovat slova.
 • Rozumět významu obecných slov – nábytek, doprava, obuv, hračky, zvířata…
 • Správně používat předložky s podstatnými jmény, spojky.
 • Používat správně větné členy.
 • Odpovídat souvisle jednou větou.
;

Komunikační a sociální prostředí

 • Umět své jméno a příjmení, znát jména členů rodiny.
 • Znát svůj věk.
 • Umět adresu, jméno města, ve kterém bydlí.
 • Znát roční období. Vědět, ve kterém padá sníh, kdy rostou květiny, kdy se listy stromů zbarvují do žluta…
 • Rozeznat, pojmenovat 3 – 4 druhy stromů a rostlin.
 • Znát své příbuzné, jejich jména, umět pojmenovat věci, předměty kolem sebe.
 • Rozlišit předměty nejbližšího okolí, velikost, barvu, tvar, charakteristické znaky, události.
 • Umět vyjmenovat několik povolání.
 • Rozlišit 3 – 4 druhy ovoce a zeleniny.
;

Pohybová aktivita

 • Skok snožmo.
 • Lezení, plazení. Lézt ve vzporu dřepmo po rovině, zvýšené ploše i šikmé.
 • Prolézat tmavým tunelem.
 • Chytání míče.
 • Cviky na plosky nohy.
 • Přeskočit překážku na zemi – snožmo.
 • Přirozený běh, chůze – přecházet na špičky..střídání nohou ze schodů do schodů.
 • Tříleté dítě chodí samostatně. Zvládá chůzi ve skupině i s dospělým. Chůze mezi překážkami, nízké překážky.
 • Zvládnout pohyby taneční.
 • Zvládnout lezení ve vzporu.
 • Základy názvosloví – klek, dřep, klik, stoj,..
 • Zkouší poskoky po jedné noze.
Share This