Rozvoj dítěte ve věku 3 – 4 roky

;

Pozornost

  • Soustředit se minimálně 5 – 7 min.
  • Ze stavebnice složit podle jednoduchého vzoru stavbu.
  • Bez cizí pomoci najít shodné obrázky.
  • Udržet v paměti 4 – 5 předmětů.
  • Složit obrázek rozříznutý na 5 dílů.
  • Samostatně pojmenovat obrázky a shodné prvky.
  • Najít u dvou předmětů shodné a rozdílné znaky.
  • Zatleskat, popř. jinak reagovat, když uslyší určité slovo v řadě slov.
  • Opakovat po dospělém určité pohyby (upažit, zapažit, vzpažit, stoj spatný, zatleskat…)
;

Myšlení

  • Skládat pyramidy, krychle (min. 7 předmětů) ve správném pořadí.  Skládat různé mističky, vkládat tvary.
  • Pojmenovat slova nadřazená – např. zvíře  (pes, kočka, liška..)
  • Ve skupině ukázat předmět, který do ní nepatří a pojmenovat proč.
  • Najít druhý pár.
  • Odpovídat na otázky. (Kolik má člověk, zvíře nohou? K čemu slouží dveře, klika? Proč mají domy okna?)
  • Najít slova opačného významu (tma – světlo, úzký – dlouhý).
  • Vyřešit jednoduché logické úkoly.
  • Hledat nesmysly, vysvětlit, proč jsou špatně.
;

Paměť

  • Podle poslechu zopakovat několik slabik ve správném pořadí.
  • Určit předmět, který z dané skupiny zmizel.
  • Převyprávět pohádku.
  • Zapamatovat si obrázek s dějem.
  • Vybavit si události, které zažilo.
  • Naučit se nazpaměť několik říkanek, básniček, písniček.
  • Po poslechu zopakovat čísla v daném pořadí.
  • Zopakovat pět slov v řadě po sobě správně jdoucích.
  • Určit, který předmět zmizel.
  • Splnit zadání 3 – 4 úkolů. Jdi do kuchyně, sedni na židli, vezmi hrnek, přines ho.
;

Jemná motorika

  • Ukazovat pomocí jednoho prstu.
  • Navlékat velké korály na provázek.
  • Zapínat zipy, knoflíky, háčky.
  • Roztočit káču.
  • Nakreslit horizontální a vertikální (popř. šikmé) čáry dle vzoru.
  • Nakreslit čáru středem proužku, nekolísat.
  • Přesně vybarvovat větší obrázky bez překreslení.
  • Propojovat tečky obrázku bez zvednutí tužky z papíru.
  • Dělat z prstů kroužky. Střídavě palec s dalšími prsty.
  • Uvázat uzel.
;

Logické myšlení

  • Ukazovat předměty nahoře, dole.
  • Ukazovat předměty vlevo a vpravo.
  • Rozumět významu nahoře, dole, zleva, zprava, vlevo, vpravo.
  • Poznat a jmenovat matematické obrazce – čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník, ovál.
  • Rozlišovat pravou a levou ruku.
  • Najít na nábytku, kuchyni několik stejných předmětů (tvarem) a několik odlišných.
  • Ukázat předmět, který je ve třídě jeden a který je ve třídě vícekrát.
  • Ukazovat předměty, které jsou podobné kruhu, čtverci…
  • Ukázat, co je ode mne vlevo, vpravo.
  • Srovnávat skupiny předmětů – délka, šířka, výška. Slovně vysvětlit, který předmět je silnější a proč. Srovnávat protiklady.
;

Rozvoj řeči

  • Znát pohyb zvířat a popsat ho. Kočka mňouká, prase chrochtá…
  • Znát pohyb zvířat, had se plazí, zajíc skáče, člověk chodí…
  • Popsat obrázek, pohádku třemi nebo čtyřmi větami.
  • Správně vyslovovat samohlásky a souhlásky, mimo sykavek a r, ř.
  • Správně skloňovat a časovat slova.
  • Rozumět významu obecných slov – nábytek, doprava, obuv, hračky, zvířata…
  • Správně používat předložky s podstatnými jmény, spojky.
  • Používat správně větné členy.
  • Odpovídat souvisle jednou větou.
;

Komunikační a sociální prostředí

  • Umět své jméno a příjmení, znát jména členů rodiny.
  • Znát svůj věk.
  • Umět adresu, jméno města, ve kterém bydlí.
  • Znát roční období. Vědět, ve kterém padá sníh, kdy rostou květiny, kdy se listy stromů zbarvují do žluta…
  • Rozeznat, pojmenovat 3 – 4 druhy stromů a rostlin.
  • Znát své příbuzné, jejich jména, umět pojmenovat věci, předměty kolem sebe.
  • Rozlišit předměty nejbližšího okolí, velikost, barvu, tvar, charakteristické znaky, události.
  • Umět vyjmenovat několik povolání.
  • Rozlišit 3 – 4 druhy ovoce a zeleniny.
;

Pohybová aktivita

  • Skok snožmo.
  • Lezení, plazení. Lézt ve vzporu dřepmo po rovině, zvýšené ploše i šikmé.
  • Prolézat tmavým tunelem.
  • Chytání míče.
  • Cviky na plosky nohy.
  • Přeskočit překážku na zemi – snožmo.
  • Přirozený běh, chůze – přecházet na špičky..střídání nohou ze schodů do schodů.
  • Tříleté dítě chodí samostatně. Zvládá chůzi ve skupině i s dospělým. Chůze mezi překážkami, nízké překážky.
  • Zvládnout pohyby taneční.
  • Zvládnout lezení ve vzporu.
  • Základy názvosloví – klek, dřep, klik, stoj,..
  • Zkouší poskoky po jedné noze.
Share This