Rozvoj dítěte 4 – 5 roků

;

Pozornost

 • Vydržet řešit úkol 10 – 15 min. bez roztěkanosti.
 • V zorném poli udržet min. 8 předmětů.
 • Nalézat rozdíly mezi předměty (min. 6).
 • Najít pět párů stejných předmětů, pexesa, apod.
 • Samostatně vyřešit úlohu podle zadaného vzorce.
 • Vytleskat, vyťukat rytmus, který si dítě vyslechne.
 • Zopakovat větu , popř. dvě, hned po vyslechnutí; např. Šel pštros s pštrosicí a pštrosáčaty ke mně…
 • Odpovědět na otázku po krátkém poslechu. Doporučeně – pět vět.
 • Zopakovat řadu tří slabik, čísel, dnů,…
;

Myšlení

 • Vyhledat a objasnit rozdíly mezi předměty.
 • Složit obrázek z deseti dílů.
 • Najít předmět (z 6), který se nehodí do řady a objasnit proč.
 • Umět určit posloupnost událostí.
 • Odpovídat na otázky: Léto je teplejší než zima, tak zima je… Je-li strom vyšší než pařez, pak je pařez…
 • Vyhledat chyby na obrázku.
 • Najít ve skupině slovo, které se mezi ně nehodí; auto, motorka, kolo, nákladní auto, kniha, koloběžka…
;

Paměť

 • Zapamatovat si v 1 – 2 minutách 6 – 8 obrázků.
 • Umět odříkat básničku, popř. několik veršů.
 • Umět odpovědět na obsah z obrázku.
 • Zapamatovat si souvětí po jednom poslechu. Anežka vstala, najedla se, vyčistila si zuby, oblékla se, vzala si baťoh a šla do skolky.
 • Zapamatovat si a zopakovat osm slov, které dvakrát vyslechlo.
 • Zopakovat pohyby, které byly dítěti ukázány; připažit, vzpažit, poskočit, roznožit..
;

Jemná motorika

 • Malovat ve vzduchu rukama obrazce.
 • Stříhat po předkreslené čáře.
 • Tleskat tiše, hlasitě, v různém tempu.
 • Opakovat drobné pohyby prsty; klepat, kruhové pohyby, zamykat, proplétat niť …
 • Zavázat uzel na tlustém provazu.
 • Provádět jednoduché pohyby podle vzoru.
 • Modelovat z plastelíny, hlíny – zvířata, lidi, předměty…
 • Zapínat zip, knoflíky, šroubovat, natahovat, háčky…
;

Logické myšlení

 • Vyjmenovat řadu do deseti (popř. pokročilí sčítat).
 • Používat základní a řadové číslovky.
 • Srovnat číselnou řadu od 1 – 10, umět, které číslo je větší, menší…
 • Znát názvy dnů v týdnu, posloupnost, kolik má den hodin, hodina minut.
 • Odpovídat na porovnávající otázky. Pět dětí je méně než šest dětí? Kolik hrnků musíme dát k první skupině, aby bylo v obou stejně…
 • Porovnávat až deset předmětů – podle šířky, výšky, délky, rozumět vztahům.
 • Rozlišovat geometrické tvary – ovál, kruh, trojúhelník, čtverec, obdélník, mnohoúhelník, podobnost, rozdílnost.
 • Orientace na papíře i v okolí ( zprava, zleva, zepředu, zezadu, shora..)
 • Zkoušet vyjmenovat měsíce.
;

Rozvoj řeči

 • Umět správně vyslovit všechny hlásky.
 • Vypravovat děj bez vybízení.
 • Pokračovat ve vyprávění známé pohádky.
 • Vyprávět o tom, co zažilo o víkendu, prázdninách, o včerejším dni…
 • Sestavit plynulý popis obrázků alespoň v 6 větách.
 • Zapojit do slohu míru fantasie a představivosti.
 • Popsat předměty s charakteristikou (velikost, tvar, barva, chuť…)
 • Vyprávět řetěz slov, následující začíná na písmeno, kterým končí slovo předcházející.
;

Komunikační a sociální prostředí

 • Znát jméno a příjmení své, svých sourozenců, rodičů, vědět, kde rodiče pracují.
 • Znát proč potřebujeme lékárnu, doktora, nemocnici, školu, poštu, obchod…
 • Znát název svého města, země, popř. svoji adresu.
 • Znát přírodní jevy, roční období.
 • Umět základní pravidla silničního provozu – přechod, semafor…
 • Poznat stromy, keře, listy, plody… Co to jsou bylinky?
 • Rozlišovat jedlé a jedovaté houby.
 • Kde a jak, na čem  roste ovoce, zelenina, různé plody…
 • Umět pojmenovat, vysvětlit různá povolání, odpovídat na otázky: Kdo staví domky? Kdo maluje? Kdo prodává zboží? Roznáší poštu?…
;

Pohybová aktivita

 • Plazit se pod překážkou po zádech s odrážením nohou o podlahu, plazit se po lavičce.
 • V lehu na břiše se přitahovat rukama – na lavičce.
 • Vystupovat a sestupovat po žebříku – střídat ruce i nohy.
 • Chůze je plynulejší a jistější. Zlepšuje se koordinace pohybů.
 • Dítě mění rychlost chůze, umí chůzi na zvýšené i šikmé ploše, překážky plynule překračuje. Chůze ve volných i vázaných rytmech.
 • Poskoky a skoky snožmo na místě i z místa – vzad, vpřed, stranou i přes nízké překážky. I v běhu přeskok.
;

Základy čtení

 • Správně vyslovovat všechny hlásky, mluvit plynule a srozumitelně.
 • Používat v řeči podstatná jména, znát povolání…
 • Umět věty jednoduché i rozvité.
 • Používat přímou i nepřímou řeč.
 • Sestavit krátký popis předmětu, obrázku.
 • Dělit slova na písmena a pojmenovat, z jakých písmen se skládají slova.
 • Dělit slova na slabiky a tvořit ze slabik slova. Př. Au-to-bus…
 • Správně a rychle tvořit z určeného počtu slabik jednoslabičná, dvojslabičná slova…
Share This