Mateřská škola Jabula, nezisková organizace se sídlem Komenského 1729, 676 02 Moravské Budějovice

ŠKOLNÍ ŘÁD

Č.j.:

4/2023

Vypracovala:

Mgr. Alena Žáková

Schválila:

Mgr. Alena Žáková,ředitelka školy; Zdeňka Tejralová Dis. pedagog

Pedagogická rada projednala dne

27.8.2022

Směrnice nabývá platnosti dne:

1.září 2022

Směrnice nabývá účinnosti dne:

1. září 2022

 

 

 1. Vydání a závaznost školního řádu

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vydává ředitelka školy po projednání na pedagogické radě tento Školní řád. Školní řád je zveřejněn na přístupném místě v MŠ a prokazatelným způsobem s ním  byli seznámeni všichni zaměstnanci školy a zákonní zástupci dětí.

Vymezení účelu

Křesťanská mateřská škola Jabula Moravské Budějovice, Komenského 1729 byla zřízena k 1.9.2016, jako školská právnická osoba. Statutárním zástupcem školy je ředitelka MŠ – Mgr. Alena Žáková, pověřena zřízením MŠ.

Předmět činnosti školy

Posláním MŠ je vychovávat a vzdělávat děti zpravidla od 2 do 6 let v návaznosti na RVP PV. Organizace výchovně-vzdělávacího procesu se řídí podle pokynů RVP PV a je blíže popsána ve Školním vzdělávacím programu. Podle změny v Zákonu č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zákona č. 167/2018 Sb., s účinností ke dni 1. 9. 2018, kdy §34 dítě mladší 2 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok, ruší text ҏ, odst. 3, který měl nabýt účinnosti k 1. 9. 2020.

 

 1. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců

2.1. Dětská práva

 • Máš právo využívat všech svých práv. Každý člověk má svá práva. Všichni lidé na celém světě!
 • Svět je jedna velká skládačka složená z mnoho dílů.
 • Všichni jsou stejně důležití.
 • Máš svá práva. Máš také své povinnosti.
 • Máš právo na život. Nikdo nemá právo náš život ohrožovat.
 • Máš právo na své vlastní jméno.
 • Máš právo na svou vlast. Na své státní občanství.
 • Máš právo na domov.
 • Máš právo žít se svými rodiči, žít v rodině.
 • Máš právo mluvit jazykem svých rodičů. Nikdo ti to nesmí zakazovat.
 • Nikdo ti nesmí ubližovat. Nikdo tě nesmí tělesně ani duševně týrat.
 • Máš právo mít své kamarády.
 • Máš právo učit se a vzdělávat. Nikdo ti nesmí bránit chodit do školy.
 • Máš právo říkat, co si myslíš. Právo na svůj vlastní názor.
 • Máš právo na život bez hladu. Právo na dostatek zdravé potravy.
 • Máš právo na pomoc v nemoci. Právo na ochranu zdraví.
 • Máš právo na život v bezpečí. Právo na ochranu před násilím a špatným zacházením.
 • Máš právo na svůj volný čas. Máš právo si hrát.
 • Máš právo rozvíjet všechny svoje zájmy a nadání.
 • Máš právo žít v míru a přátelství s dětmi a dospělými ze všech zemí světa.

 

 

 

2.2. Povinnosti dětí

 

 • Dítě by mělo při příchodu do MŠ a třídy pozdravit.
 • Respektovat své kamarády a neubližovat nikomu.
 • Dodržovat dohodnutá pravidla.
 • Upevňovat si společenské a zdvořilostní návyky.
 • Oznámit učitelce, když chce opustit třídu.
 • Dodržovat bezpečnostní pravidla.
 • Být samostatné v sebeobsluze.
 • Po dokončení činností si uklidit prostor, hračky.
 • Nepoškozovat majetek MŠ a spolužáků.

 

2.3. Práva zákonných zástupců

 • Zákonní zástupci mají právo na diskrétnost a ochranu informací, týkající se jejich osobního a rodinného života.
 • Konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou, popřípadě ředitelkou.
 • Být informováni o prospívání svého dítěte.
 • Vyjadřovat se k podstatným záležitostem, týkajících se vzdělávání dětí.
 • Na důstojné a humanitní jednání a chování, ze strany všech zaměstnanců MŠ.

 

2.4. Povinnosti zákonných zástupců

 • Respektovat pravidla slušného chování při pobytu v areálu MŠ.
 • Zajistit řádnou docházku dítěte do MŠ a včas omlouvat nepřítomnost dítěte v MŠ.
 • Předávat dítě osobně pedagogické pracovnici.
 • Rodiče jsou povinni sledovat informační nástěnky.
 • V daných termínech platit školné a stravné. V případě, že tak opakovaně neučiní a nedomluví si s ředitelkou náhradní termín úhrady, může ředitelka rozhodnout o ukončení školní docházky.
 • Včas nahlásit jakoukoliv změnu, která může ovlivnit vzdělání a vývoj dítěte a změnu v důležitých datech a údajích (změna tel. čísla, bydliště, pojišťovny, zdravotního stavu dítěte…)
 • Zákonní zástupci jsou povinni zajistit dítěti přezůvky (pevná a bezpečná obuv), vhodné oblečení (na ven, do tělocvičny, do třídy), pyžamo, náhradní oblečení, pláštěnku.
 • Dbát na čistotu dítěte a vhodnost oblečení.

 

 1. Práva zaměstnanců

3.1. Práva všech zaměstnanců

 • obdržet za vykonávanou práci mzdu podle platných předpisů a ujednání
 • na 0,5 hod. přestávky v práci nejpozději po odpracování 6 hodin
 • vyjadřovat se a navrhovat změny v provozu MŠ a vzdělávací práci
 • možnost zapůjčení inventáře (zejména odborné literatury) se souhlasem ředitelky

 

 

 • Práva pedagogických pracovníků
 • na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole,
 • aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy,
 • na využití metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně ped. a pedagogicko-psychologické činnosti,
 • volit a být volen do školské rady
 • na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

 

 1. Povinnosti všech zaměstnanců

 

 • plnit požadavky ředitelky školy a její zástupkyně
 • seznámit se s organizačním, provozním a vnitřním řádem školy, s vyhláškami MŠMT a ostatními školskými předpisy a dodržovat je[1]
 • dodržovat pracovní kázeň a plně využívat pracovní dobu, svůj odchod a příchod zapisovat do Knihy příchodů a odchodů
 • dodržovat předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, dodržovat požární předpisy
 • chránit majetek školy, řádně zacházet s inventářem školy a se svěřenými prostředky, telefon využívat pouze ke služebním účelům
 • neprodleně ohlašovat ředitelce všechny změny v osobních údajích
 • uchovávat služební tajemství, respektovat práva dětí a rodičů, dodržovat dohodnutá pravidla

             Kompetence zaměstnanců jsou vymezeny v náplních pracovní činnosti.

 

 • Povinnosti pedagogických pracovníků

             Pedagogický pracovník je povinen

 • vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,
 • chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta,
 • chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních,
 • svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho vývoj,
 • zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku,
 • poskytovat dítěti, žáku, studentovi a zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním.

 

 

 

 1. Povinnosti ředitele školy
 • koordinuje a je zodpovědná za veškerou činnost MŠ, odpovídá za pedagogické i hospodářské výsledky MŠ,
 • předsedá a řídí jednání pedagogických porad, usměrňuje koncepci výchovy a vzdělávání,
 • rozhoduje o vzniku, změně a ukončení pracovního poměru, stanovuje pracovní náplně a pracovní dobu,
 • jmenuje a odvolává svoji zástupkyni, rozděluje úkoly vedení školy podle popisů práce, stanoví pravomoci a odpovědnost jednotlivých pracovníků MŠ,
 • odpovídá za vedení předepsané dokumentace na škole,
 • rozhoduje o zásadních otázkách mzdové politiky,
 • pečuje a zodpovídá za dodržování smluvní, rozpočtové a evidenční kázně,
 • pečuje o odborný růst a pracovní podmínky všech pracovníků,
 • zajišťuje opravy v MŠ.

 

 1. Zástup v době nepřítomnosti
 • přebírá v době nepřítomnosti ředitelky školy její rozhodovací pravomoci v rozsahu, který stanoví ředitelka školy podle délky své nepřítomnosti,
 • kromě zastupujících pravomocí plní zástup ředitele samostatné úkoly, které jí stanovuje její popis práce.

Zastupitelnost pedagogických a provozních zaměstnanců:

 • krátkodobá nepřítomnost pedagogických a provozních zaměstnanců se řeší vzájemnou zastupitelností,
 • delší nepřítomnost řeší ředitelka školy zajištěním náhradního zaměstnance.
 1. Dokumentace

Dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb.

Na škole je vedena tato dokumentace:

 • rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a o jeho změnách a doklady uvedené v § 147 – v současné době pouze zřizovací listina MŠ,
 • evidence dětí,
 • doklady o přijetí dětí k docházce do MŠ a o jeho ukončení
 • vzdělávací programy (RVP PV, koncepce školy, ŠVP),
 • třídní knihy, které obsahují průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu,
 • školní (organizační) řád,
 • záznamy z pedagogických rad,
 • kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, popřípadě lékařské posudky,
 • personální a mzdová dokumentace, hospodářská dokumentace a účetní evidence a další dokumentace stanovená zvláštními právními předpisy,
 • protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy.
 1. Provoz a vnitřní režim školy

Ve dvou věkově smíšených třídách je rozděleno celkem 50 dětí. Předškolní děti jsou zařazeny ve všech třídách. V každé třídě je integrováno jedno dítě se specifickými vzdělávacími potřebami (pokud takové je), s doporučením pedagogické asistence. Vzhledem k momentální situaci přijímáme děti na individuální vzdělávání i děti cizinců (ukrajinské i jiné národnosti).

 

Přijímání dětí

Rodiče vyplní „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ a doloží zdravotní způsobilost dítěte potvrzenou lékařem. Dítě je přijato na základě „Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání“, vydané ředitelkou MŠ, ve kterém je také stanoven zkušební pobyt dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Přednostně jsou přijímány děti k celodennímu pobytu, děti rodičů, kteří mají zvláštní zájem o křesťanskou výchovu, děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, a sourozenci již přijatých dětí. O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.

Předávání a vyzvedávání dětí

MŠ je otevřena od 6.45 do 16:00. Příchod dítěte je stanoven do 8.30 hodin. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v souladu s §1c vyhlášky č. 14/2005 Sb. V rozsahu 4 hodin. Předškolní vzdělávání v MŠ Jabula je od 8 do 12 hod. Předškoláci se schází v 8 hodin. V odůvodněných případech je třeba se na jiném čase předání dítěte domluvit s učitelkou. Dítě je třeba předat vždy zdravé, bez zdravotních obtíží, infekční onemocnění prosíme hlásit neprodleně. 

Po obědě je možné děti vyzvednout od 12.00 do 12.30, po odpočinku a svačince od 14.15. Rodiče si vyzvedávají dítě nejpozději v 15.55 hodin. Pokud rodiče vyzvednou dítě později, podpisem stvrdí pozdní vyzvednutí dítěte z MŠ. V případě opakovaného pozdního vyzvednutí dítěte, bude zákonnému zástupci písemně oznámena finanční pokuta a popřípadě ukončeno předškolní vzdělávání.

Spojování tříd se děje také při malém počtu dětí v době jarních, podzimních, pololetních prázdnin a dále při vysoké nemocnosti dětí. Předávání dětí rodiči nebo pověřenými zástupci, i nezletilými (na základě písemného zmocnění) i jejich vyzvedávání, probíhá vždy osobně. 

O změně zdravotního stavu dítěte nebo v jiných případech absence docházky rodiče vždy informují učitelku.  Dítěte, které zůstane po provozu MŠ ve třídě, se ujme učitelka. Kontaktuje rodiče a pokud je to možné, zůstane s dítětem až do té doby, dokud si je nevyzvedne rodič nebo jím pověřená osoba. (Pokud se bude tento problém opakovat častěji, bude kvalifikován jako hrubé porušení řádu školy, a docházka dítěte do zařízení bude ukončena).

Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem. Omezení nebo přerušení provozu oznámí ředitelka mateřské školy zákonnému zástupci dítěte nejméně 2 měsíce předem.

Omlouvat lze dítě elektronicky v aplikaci “Naše MŠ“ v sekci omluvenka, telefonicky, SMS zprávou, e-mailem popřípadě ústně v MŠ. Zákonní zástupci mají povinnost nepřítomnost dítěte omlouvat do 3 pracovních dnů. Zákonný zástupce dítěte, které plní povinnost předškolního vzdělávání, dítě omlouvá do tří pracovních dnů do omluvného listu, který je uložen v šatní skříňce dítěte. Zákonný zástupce s uložením omluvného listu v šatní skříňce souhlasí.

De novely školského zákona č.284/2020 a 349/2020 je přihlíženo ke zdravotnímu stavu dítěte při převzetí do MŠ ( je respektováno chronické onemocnění – alergie, astma..). Při známkách onemocnění není dítě přebráno od rodičů a je posláno domů.

 

Rámcový denní program

6:45  –  9:45 volná hra dětí, vzdělávací nabídka v podobě individuální práce s dětmi a práce v různě velkých skupinách zaměřená na celistvý rozvoj osobnosti dítěte,

Příchod dětí je stanovený do 8:30, svačina se podává v době od 9:00 do 9:15

9:45  –  11:45 příprava na pobyt venku, pobyt venku – praktická ekologická výchova, pozorování, objevování, hry a pokusy s přírodním materiálem, pohybové a sportovní hry, tematické vycházky

11:45 –  12:45 převlékání, hygiena, oběd, příprava na odpočinek

12:45 – 13:30 (14:30) chvilka s pohádkou, odpočinek – podle potřeby dětí

13:30  –  14:00 postupné vstávání, oblékání, klidové činnosti, svačina se podává v době od 14:00 do 14:30

14:30 – 16:00 spontánní i řízené aktivity, vzdělávací aktivity dle zájmu, individuální práce s dětmi a individuální diagnostika, logopedická péče, volná hra dětí, odchod domů – vyzvednutí dítěte do 15:55 hodin.

Ukončení  docházky dítěte do MŠ

Ukončení docházky dítěte do MŠ rodiče oznámí ředitelce, odhlásí stravné a uhradí poplatky.

Předškolní vzdělávání může také po předchozím upozornění, písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte, ukončit ředitelka[2], pokud:

 • se dítě nezúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny bez omluvy zákonného zástupce
 • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

 

Oblečení dětí

Děti potřebují pro bezpečný pohyb uzavřenou pevnou obuv, pro případ potřeby náhradní oblečení.  Oblečení by mělo být jednoduché tak, aby děti motivovalo k samostatnosti při převlékání. Pro každodenní pobyt venku přihlížejte k aktuálnímu stavu počasí. Všechny věci dítěti podepište a dbejte na to, aby si své věci poznaly.

Stravování dětí

Jídlo je dětem podáváno 3x denně. Pokud je dítě přítomné v mateřské škole v době podávání jídla, vždy se stravuje. Výjimku tvoří děti s výživovým omezením či alergií.  Děti mají stálou nabídku pitného režimu i ovoce a zeleniny. Přeplatky budou vraceny na konci školní docházky dítěte do MŠ.

Stravné se hradí měsíčně. Záloha stravy se platí na začátku šk. docházky – srpen před nástupem.

Odhlašování stravy: Stravu lze odhlásit a přihlásit do 11.00hod. předchozího dne v MŠ (osobně, telefonicky, přes aplikaci) a vyzvednout si ji pouze první den v čase 11:15 – 11:30 hod.. Úplné odhlášení – zrušení stravy je možné do 11 hod. předchozího dne.

 

Úplata za vzdělání

Úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole tvoří základní částka, která se stanoví k 1. září příslušného kalendářního roku a při přijetí dítěte do mateřské školy.

Úplata za kalendářní měsíc je splatná nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce, pokud ředitelka MŠ nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jiný termín úhrady.

Podrobnosti úplaty za předškolní vzdělávání stanovuje ředitelka školy ve Smlouvě o poskytování předškolního vzdělávání.

 

 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Přístupnost školy – z bezpečnostních důvodů je MŠ stále uzavřena, po zazvonění otevírají zaměstnanci. Ve výdejně jídla a učebně je instalován videotelefon, který umožňuje ověření totožnosti příchozích.

Kontakt se zákonnými zástupci – na začátku školního roku oznámí rodiče své telefonní číslo do zaměstnání, soukromého mobilního telefonu nebo udají osobu, na kterou se může učitelka obrátit v případě náhlého onemocnění dítěte v průběhu provozu.  Rodiče každou změnu aktualizují.

 

Zdravotní stav dětí – do MŠ přivádí rodiče pouze děti zdravé. Nemohou být předány děti s léky nebo nedoléčené. Kašel, rýma, průjem, zvracení, červené spojivky očí a podobné příznaky jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu. Na alergii nebo astma rodiče upozorní, zapíší tuto skutečnost do Evidenčního listu dítěte. Vyskytne-li se v rodině nebo nejbližším okolí infekční onemocnění (včetně vší), ohlásí to ihned zákonný zástupce učitelce nebo ředitelce školy. Po nemoci infekčního charakteru donesou rodiče písemné potvrzení o bezinfekčnosti.

Při zjištění nebo důvodném podezření z infekčního onemocnění budou neprodleně informováni zákonní zástupci a dítě si z MŠ dle možnosti neprodleně vyzvednou.

Předávání dětí – rodič předává a vyzvedává své dítě u paní učitelky ve třídě. Místem předání je práh mezi šatnou a třídou. Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají pedagogické pracovnice od doby převzetí od jejich zákonných zástupců do doby předání dětí jejich zákonným zástupcům, popř. pověřené osobě. Zákonný zástupce může pověřit vyzvedávání dítěte z MŠ jinou osobu, případně nezletilé dítě a to písemně, ve formuláři „Zmocnění“. Žádné osobní, telefonické či písemné vzkazy neopravňují učitelku k vydání dítěte.

Při hře dětí dbají pedagogické pracovnice na to, aby si děti hrály klidně, sledují jejich hru a předchází konfliktům. Při chůzi po schodech dbají, aby se děti nestrkaly, chodily klidně a držely se zábradlí. Při tělovýchovných aktivitách dbají zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí. Upozorňují na případné nebezpečí, zajišťují soustavnou pomoc při cvičení. Před zahájením cvičení musí zjistit, zda je nářadí a náčiní v pořádku.

Při pobytu dětí mimo území školy odpovídá pedagogický pracovník za bezpečnost nejvýše dvaceti dětí – smyslově, tělesně a duševně zdravých, starších tří let. Na vycházce dbá na bezpečné přecházení vozovky a bezpečnou chůzi. Předjímá nebezpečí. Průběžně seznamuje děti s pravidly bezpečného chování na ulici, v dopravě (přechody pro chodce). Při vycházkách do města je vždy první a poslední dvojice dětí pro větší viditelnost vybavena reflexní bezpečnostní vestou, učitelka má terčík. Ředitelka školy určí při vyšším počtu dětí nebo při pobytu v prostředí náročném na bezpečnost dětí další zletilou osobu způsobilou k právním úkonům a zajišťující bezpečnost dětí.

Pokud se školní akce s rodiči konají nad rámec provozní doby školy (např. besídky, společná setkání, rozloučení s předškoláky, zahradní slavnosti), zodpovídají za své děti rodiče.

Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoliv úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitelku školy a zákonné zástupce dítěte. Každý úraz bude zaznamenán do „Knihy úrazů“, taktéž výskyt klíšťat s popisem místa nálezu.

V oblasti prevence sociálně patologických jevů se zaměřujeme na oblast šikany, (průběžně – pomocí příběhů, při předcházení konfliktům a při jejich řešení, učíme děti být kamarády, řešit konflikty domluvou, hledání řešení dětmi samotnými), vandalizmu (seznamujeme děti s životním prostředím a učíme je úctě a obdivu, taktéž úctě k práci druhých) a ochrany dětí před návykovými látkami. Upozorňujeme rodiče na škodlivost nadměrného sledování TV a nepřípustnost sledování nevhodných programů. Podporujeme rodiče, aby se svými dětmi trávili co nejvíce času a hojně s nimi mluvili a četli jim pohádky a příběhy. V průběhu roku zařazujeme také multikulturní výchovu, tj. při různých příležitostech mluvíme s dětmi o jiných zemích, národech a kulturách („být jiný neznamená být špatný“), učíme se toleranci i uvnitř jednotlivých tříd.

 1. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

Děti i jejich zákonní zástupci jsou povinni chovat se ohleduplně k majetku školy a zacházet s ním šetrně. Bez svolení pedagogických pracovnic si neodnášejí ani nepůjčují inventář a vybavení MŠ domů. Děti jsou vedeny k šetrnému zacházení, informovány o správném používání a předcházení škodám. Škody na majetku školy jsou řešeny individuálně, popřípadě projednány se zákonnými zástupci. V případě poškození majetku většího rozsahu (rozbité umyvadlo, okno, šatní skříň…) se podílí na řešení zákonní zástupci.

 

Tento Školní řád vytyčuje práva a povinnosti všem, kteří se účastní výchovně vzdělávacího procesu naší školy.

Děkujeme za jeho přečtení, ale zvláště za jeho respektování. Chceme vést k pravidlům děti, ale snažme se je i sami dodržovat a tak vytvářet pokojné a radostné soužití nás všech.

 

Rodiče jsou na začátku školního roku seznámeni se školním řádem a podpisem stvrzují, že s ním souhlasí.

 

[1]zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhláška č.43/2006 Sb. o předškolním vzdělávání, vyhláška č.73/2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami

 

 • 35 zákona č. 561/2004 Sb.
Share This